Hibe Detayı

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı 02 Mayıs 2019

Kategoriler: KOSGEB

Programın Amacı ve Gerekçesi

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje Süresi

En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

 %60

Desteklenecek Proje Giderleri

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı  

  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

Başvuru Formları

  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Başvuru Formu 
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Başvuru Formu 2.0 - 2.9 No.lu Bölümler
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Taahhütnamesi
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Ödeme Oluru
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Kontrol Formu
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Kurul Değerlendirme Formu
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Kurul Karar Formu
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Ara Faaliyet Değerlendirme Raporu
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesi
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Revizyon Formu
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Sonrası İzleme Raporu Formu
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Sonuç Raporu
  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Tespit Tutanağı

  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı İtiraz Formu

Yürürlükte Olan Çağrılar

2019.01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

  Proje Teklif Çağrısı
  Proje Başvuru Formu Örneği (Örnektir. Asıl başvuru, sistem üzerinden yapılacaktır) 
  Proje Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
  Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu
  Satın Alma Niyet Mektubu Örneği

 

2019.02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

   Proje Teklif Çağrısı
  Proje Başvuru Formu Örneği (Örnektir. Asıl başvuru, sistem üzerinden yapılacaktır) 
  Proje Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
  Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu
  OECD İmalat Sanayi Sektörleri Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu (Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji)